ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ PSEBEA ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ _THE CONNECTION_ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ/ਲੇਖ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਆਰਟੀਕਲ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ [email protected] ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਸੈਕਟਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ PSEBEA

Submitted by RAJESH BEHL on Mon, 25/03/2019 - 9:29pm